Digital Movie (Bhediya)- 28th Jan 2023 7.00 PM at Cinema Hall