Digital Movie Yodha Sun 21st April 2024 7:15 Pm At Cinema Hall